Let op, geld lenen kost ook geld.

HULP > Covid-19

29 mei 2020

Beste klanten,

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord, heeft de overheid nieuwe wetgeving ingevoerd met betrekking tot de mogelijkheid van kredietgevers zoals Buy Way om, onder bepaalde voorwaarden, uitstel van terugbetaling of verlenging van de nulstellingstermijn aan haar klanten toe te kennen. Om u te helpen dit te begrijpen en het concreter te maken, vindt u hieronder een samenvatting.

OPGELET: vanaf 1 augustus 2020 is het niet langer mogelijk om een eerste uitstel van afbetaling of verlenging van nulstellingstermijn aan te vragen.

De volledige tekst is hier te vinden wanneer deze publiek beschikbaar zal zijn.

Indien u ondanks een eerste toegekend uitstel of verlenging nog steeds financiële moeilijkheden zou hebben kan u ons een tweede aanvraag toesturen.

1. Wat staat er precies in de wetgeving?

Voor klanten met een kredietopening van onbepaalde duur (Mastercard® Buy Way of Buy Way Line).

Als uw nulstellingsdatum tussen 1 mei 2020 en 31 juli 2020 ligt, hebt u de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een eerste verlenging van maximaal drie maanden van de nulstellingstermijn aan te vragen.
Aan het einde van de eerste verlenging kan het eenmaal opnieuw worden verlengd voor een tweede periode van drie maanden (dus een totale cumulatieve periode van maximaal 6 maanden), op voorwaarde dat nog steeds aan de voorwaarden wordt voldaan op het moment van het nieuwe verzoek geïntroduceerd door de klant. Het verzoek om verlenging moet vóór het einde van de eerste periode van drie maanden door ons zijn ontvangen.

Let op: voor dit soort krediet blijven de bijhorende maandelijkse betalingen en rente verschuldigd en daarom moeten deze verder worden betaald in overeenstemming met de contractuele voorwaarden.

Indien het verzoek en de benodigde documenten tijdig naar Buy Way zullen worden gestuurd, zal ons team het verzoek onderzoeken om na te gaan of aan de wettelijke voorwaarden is voldaan en of een verlenging kan worden toegestaan. Om ervoor te kunnen zorgen dat we uw verzoek tijdig kunnen verwerken, verzoeken wij u om uw verzoek uiterlijk 10 werkdagen voor de nulstellingsdatum schriftelijk in te dienen. Eens de nulstellingsdatum verstreken zal zijn, zal de nulstellingstermijn niet meer verlengd kunnen worden.

Als aan de voorwaarden is voldaan, zal Buy Way:
 • de nulstellingstermijn verlengen en deze zal derhalve met drie maanden worden verplaatst;
 • u een wijziging van uw kredietovereenkomst sturen om deze uitzonderlijke en wettelijke afwijking formeel vast te leggen. Dit document zal hetzij per post of elektronisch (als u akkoord bent gegaan met het ontvangen van uw maandelijkse overzichten per e-mail). Dit wijzigingsdocument zal alle modaliteiten van de verlenging bevatten, evenals de precieze datum van de volgende nulstellingstermijn.Voor klanten met een lening op afbetaling / verkoop op afbetaling

U hebt de mogelijkheid om een eerste uitstel van uw maandelijkse aflossingsverplichting aan te vragen voor maximaal drie maanden.
Dit uitstel kan eenmaal worden verlengd voor een tweede periode van drie maanden (dus een totale cumulatieve periode van maximaal 6 maanden), op voorwaarde dat nog steeds aan de voorwaarden wordt voldaan op het moment van het nieuwe verzoek dat door de klant wordt ingediend.

Indien de benodigde documenten tijdig naar Buy Way zullen worden gestuurd, zal ons team de aanvraag onderzoeken om na te gaan of aan de wettelijke voorwaarden is voldaan en of een uitstel van terugbetaling kan worden verleend.
Om ons in staat te stellen uw verzoek tijdig te verwerken, verzoeken wij u om ons uw verzoek schriftelijk naar ons te sturen en dit uiterlijk 10 werkdagen vóór de datum van de eerste maandelijkse aflossing die u zou willen uitstellen. Buy Way kan alleen uitstel van betaling verlenen voor maandelijkse aflossingen met een vervaldatum in de toekomst. Elke maandelijkse aflossing waarvan de vervaldatum reeds heeft plaatsgevonden, komt niet in aanmerking voor uitstel van terugbetaling.

Als aan de voorwaarden is voldaan, zal Buy Way:
 • de drie maandelijkse betalingen die zouden plaatsvinden na uw verzoek verplaatsen;
 • de verschuldigde intresten voor de periode van 3 maanden toevoegen aan de laatste maandelijkse aflossing
 • u een wijziging van uw kredietovereenkomst sturen om deze uitzonderlijke en wettelijke afwijking formeel vast te leggen. Dit document zal hetzij per post of elektronisch (als u akkoord bent gegaan met het ontvangen van uw maandelijkse overzichten per e-mail). Dit wijzigingsdocument zal alle modaliteiten van het betalingsuitstel bevatten.

2. Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?

 • Een krediet hebben dat onderworpen is aan de Belgische wetgeving inzake het consumentenkrediet en geregistreerd zijn bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.
 • U had op 1 april 2020 geen betalingsachterstand van meer dan één maand voor het krediet waarvoor u de aanvraag doet.
 • Voor de kredietopeningen van onbepaalde duur, een nulstellingsdatum hebben tussen 1 mei 2020 en 31 juli 2020.
 • Voor kredietovereenkomsten van bepaalde duur, een maandelijkse aflossing hebben van tenminste 50,00 EUR.
 • Ten minste één van de kredietnemers lijdt een inkomensverlies als gevolg van de coronaviruscrisis (COVID-19).
  Voor koppels die op hetzelfde adres wonen, is het voldoende dat een van de personen een inkomstenverlies lijdt als gevolg van de coronaviruscrisis (COVID-19).Het bewijs van dit inkomstenverlies moet door de kredietnemer worden geleverd.
 • Geen totaal aan roerende activa op zichtrekeningen, spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille aangehouden bij een bank hebben hoger dan 25.000 EUR.

Indien aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan, kan Buy Way u wettelijk gezien geen uitstel van terugbetaling of verlenging van de nulstellingstermijn verlenen.
We nodigen u echter uit om contact met ons op te nemen om samen te kijken of een andere oplossing mogelijk is.

Indien dit uitstel of deze verlenging wordt toegestaan, worden de modaliteiten aan de Nationale Bank van België meegedeeld.

3. Welke documenten moeten bij mijn verzoek worden gevoegd?

 • Bewijs van inkomstenverlies (bijvoorbeeld de laatste loonbrief voor werknemers en arbeiders, de aanvraag voor de overbruggingsvergoeding voor zelfstandigen of elk ander document dat getuigt van inkomstenverlies).
 • Een verklaring op erewoord
  • dat het totaal roerende activa op zichtrekeningen, spaarrekeningen en in beleggingsportefeuilles in het bezit van de aanvrager bij een bank minder is dan 25.000 EUR. (Pensioenspaargeld wordt niet in aanmerking genomen).
  • dat op 1 april 2020, de achterstand in terugbetaling van het consumentenkrediet niet hoger dan een maand bedraagde.
  • dat de aanvrager wegens de coronaviruscrisis moeilijkheden ondervindt bij het periodiek terugbetalen van zijn consumentenkrediet.

  Hier vindt u het document dat u wilt invullen.

4. Wat zijn de stappen te ondernemen bij Buy Way?

 • Stuur uw schriftelijk verzoek naar covid19.claims@buyway.be en voeg alle in punt 3 genoemde documenten bij. Anders zal uw aanvraag niet kunnen worden onderzocht.
 • Indien uw aanvraag wordt aanvaard, zal u een wijziging van uw contract toegestuurd krijgen waarin de instemming van de partijen wordt erkend
 • In geval van weigering ontvangt u een brief met de reden waarom wij deze nieuwe wetgeving niet zullen kunnen toepassen in uw dossier.
 • De nieuwe voorwaarden zullen worden meegedeeld aan de Nationale Bank van België.

Als u ondanks het eerste uitstel of de eerste verlenging nog steeds financiële problemen ondervindt, kunt u ons een tweede verzoek sturen.

Dit verzoek dient :
 • ons worden toegezonden (zie punt 4 hierboven) waarbij de nodige bewijsstukken ons uiterlijk 10 werkdagen vóór de einddatum van de eerste uitstel- of verlengingsperiode dienen te bereiken (een verzoek dat na deze termijn wordt ingediend, kan in geen geval worden ingewilligd);
 • opnieuw alle benodigde bewijsstukken te bevatten (zoals opgesomd in punt 3 hierboven);

Elk verzoek om een tweede uitstel of verlenging is de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant.
Geen antwoord gevonden op uw vraag?
Ons contactformulier staat tot uw beschikking voor verdere vragen of inlichtingen.