Let op, geld lenen kost ook geld.

Overeenkomst inzake de toegang tot de diensten "online dossierbeheer", "Buy Way App" en "Betalingsapplicaties van derden"

Artikel 1: Onderwerp


Deze overeenkomst bepaalt de voorwaarden waaronder Buy Way Personal Finance NV (hierna verwezen als "Buy Way") zijn klant, titularis van eenkredietopening bij Buy Way (hierna verwezen als de "Klant" die deze overeenkomst bij deze ook aanvaardt, toegang verleent tot:

1. een dienst "Online dossierbeheer", i.e. Homebanking, die hem toegang verleent tot:
  • - het raadplegen van de laatste maandelijkse overzichten, het beschikbaar saldo, recente transacties;
  • - een aanvraag voor storting op een bankrekening;
  • - een aanvraag voor de verhoging van de limiet;
  • - het ondertekenen van een verzekering;
  • - het contactformulier;
  • - aanpassingen maken met betrekking tot bepaalde gegevens;
  • - een aanvraag voor nieuwe kaart of een herinnering van de PIN-code;

2. Een smartphone-applicatie waarmee men zich kan aansluiten op bepaalde diensten in het kader van Buy Way App (bv. consultatie saldo, geld overschrijven van uw kredietkaart naar uw zichtrekening). Men kan zich via Homebanking op de dienst Buy Way App aansluiten.

Naar Homebanking en de Buy Way App wordt gezamenlijk verwezen als de "Diensten".

Voor veiligheidsredenen en authentificatiedoeleinden vereist de toegang tot de Homebanking en de Buy Way App een GSM-nummer. Het is noodzakelijk dat dit nummer gecommuniceerd wordt naar Buy Way en de Klant moet Buy Way onverwijld op de hoogte stellen in het geval van aanpassing van dit nummer. De reden hiertoe zijnde dat dit nummer gebruikt wordt voor authentificatiedoeleinden.

De Klant kan enkel van deze diensten gebruik maken op voorwaarde dat hij op voorhand reeds bij Buy Way is aangesloten en een contract inzake deze Diensten met Buy Way heeft afgesloten.

De Diensten zijn in principe 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar.

In het geval van een gepland onderhoud, zal dit gecommuniceerd worden via de pagina van de Homebanking.

Voor elke andere reden dat de diensten onverwacht onbeschikbaar zou zijn, zal Buy Way haar uiterste best doen teneinde binnen een redelijke termijn de toegang te herstellen.


3. een betalingsdienst via betalingsapplicaties van derden

Buy Way staat de Klant toe zijn kaart koppelen aan bepaalde betalingsapplicaties van derden waarmee hij betalingstransacties met betrekking tot deze kaart kan initiëren. Specifieke transactielimieten kunnen van toepassing zijn. Voordat u deze diensten kunt gebruiken, moet de Klant de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de uitgever van de betreffende applicatie accepteren, waardoor deze applicatie onder zijn eigen verantwoordelijkheid beschikbaar wordt voor de Klant. Buy Way is geen partij bij het contract tussen de Klant en de uitgever van de betreffende betalingsapplicatie.

De verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Klant beschreven in artikel 3 van deze Overeenkomst, met name met betrekking tot beveiliging, aansprakelijkheid en vertrouwelijkheid, zijn volledig van toepassing op de Klant in verband met het gebruik van een betalingsapplicatie van derden. In deze context moet de term "kaart" die wordt gebruikt in de algemene voorwaarden van de kredietopening van Buy Way ook worden begrepen de benodigdheden van de externe betalingsapplicatie, inclusief, in voorkomend geval, het mobiel toestel van de Klant; betekent de term "pincode" de beveiligingsmiddelen of -middelen van de betalingsapplicatie van derden en / of het apparaat waarop de applicatie is geïnstalleerd.


Artikel 2: Voorwaarden voor de aansluiting op de diensten


De toegang tot de Diensten "Online dossierbeheer" en "Buy Way App" is strikt persoonlijk en voorbehouden aan de Gebruiker van de kredietopening.

De toegang tot de Diensten "Online dossierbeheer" en "Buy Way App" is kostenloos. Buy Way behoudt zich echter het recht voor om deze Diensten in hun geheel of slechts enkele functies ervan te factureren. Deze kosten worden afgehouden van het beschikbare bedrag van de kredietopening. In dat geval wordt de Klant hiervan op de hoogte gebracht uiterlijk op het ogenblik van de aansluiting voorafgaand aan de toepassing van de kosten. Op dat ogenblik kan hij van de Diensten afzien of de nieuwe voorwaarden accepteren en er verder gebruik van maken tegen de nieuwe voorwaarden die hem dan worden voorgelegd.

Alle kosten voor de toegang tot het Internet of andere netwerken zijn voor rekening van de Gebruiker. Het gebruik van Buy Way App buiten de grenzen van de Europese Unie (= roaming) kan bijgevolg extra verbindingskosten met zich meebrengen.


Artikel 3: Identificatie van de klant – Vertrouwelijkheid – Aansprakelijkheid


De Klant kan zich met de volgende toegangsgegevens aanmelden:

  • - de acht cijfers tellende Homebanking toegangscode die vermeld staat op het maandelijkse overzicht*,
  • - een wachtwoord dat bestaat uit 8 alfanumerieke tekens (cijfers en/of letters en/of speciale tekens) die de Gebruiker zelf gekozen heeft.
  • - Een identificatietoken (dat de Gebruiker zal ontvangen via zijn opgegeven GSM-nummer), een nieuw token zal telkens verzonden worden aan de Klant bij elke connectie.

Deze toegangsgegevens vormen samen de middelen tot identificatie.

De Klant wijzigt zijn wachtwoord bij voorkeur om de drie maanden.

De toegangsgegevens zijn zowel van toepassing op Homebanking als op Buy Way App.

De Klant verplicht zich ertoe de nodige handelingen te stellen om de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord te bewaren. Zo kiest de Klant bij voorkeur geen voor de hand liggend wachtwoord dat gemakkelijk te ontcijferen is door een derde (bv. geboortedatum). De Klant wordt tevens geadviseerd om zijn wachtwoord nergens te noteren. De Klant moet het programma na gebruik van de dienst Homebanking meteen afsluiten door op de knop 'Zich afmelden' te klikken. Voor de dienst Buy Way App is het voldoende dat hij het slot ontgrendelt.

Uit veiligheidsoverwegingen wordt de verbinding bij langdurige non-activiteit automatisch verbroken.

De Klant en desgevallend ook diens gevolmachtigde partner zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het bijhouden en het gebruik van de toegangsgegevens. Zij moeten de vertrouwelijkheid ervan verzekeren door deze aan niemand toe te vertrouwen of nergens te noteren. Bijgevolg wordt er verondersteld dat elke raadpleging van de dienst en elke andere verrichting die via internet of Buy Way App door invoering van de toegangsgegevens gebeurt, uitgaat van de Klant zelf.

Indien het wachtwoord vijfmaal verkeerd wordt ingevoerd, wordt de toegang tot de Diensten geblokkeerd. Om opnieuw toegang te krijgen tot de Diensten, moet de Gebruiker contact opnemen met Buy Way Personal Finance. Dit kan via Internet op https://www.buyway.be/nl/contact.php of telefonisch op het nummer 02/205.17.37. In het geval dat de klant houder is van een Bpost bank Mastercard is het nummer van de dienst 02 250 2001.

Indien de Klant zijn wachtwoord of toegangscode vergeten is, kan hij deze gegevens online opnieuw aanvragen via Homebanking op https://services.buyway.be/homebanking/104nl.

Buy Way verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om een optimale werking van deze Diensten te vrijwaren en om een goede uitvoering te verzekeren van gekregen opdrachten, evenals de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens. Deze gegevens worden bovendien gecodeerd.

Buy Way kan de Diensten onderbreken voor onderhoudsdoeleinden, systeemaanpassingen of verbeteringen.

Buy Way behoudt zich het recht voor om de toegangsprocedure, de toegangsgegevens en de beveiligingsmaatregelen te wijzigen, bv. in functie van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving. Behoudens noodgevallen brengt Buy Way de klanten hiervan op de hoogte binnen de in artikel 6 van deze overeenkomst bepaalde termijnen.

De Klant kan Buy Way geenszins aansprakelijk stellen omdat de Diensten tijdelijk of definitief onbeschikbaar zou zijn door factoren die niet berusten op oneerlijke praktijken of een ernstige fout van Buy Way.

Buy Way is niet verantwoordelijk voor de gegevensoverdracht, de kwaliteit en de beschikbaarheid van het telecomnetwerk. De Klant staat bovendien zelf in voor de vertrouwelijkheid van de gegevens.

Buy Way is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik, door een derde, van de toegangsgegevens van de klant, zolang de rechtmatige gebruiker geen opdracht heeft gegeven om zijn toegang tot deze Diensten te blokkeren. Buy Way Personal Finance is evenmin verantwoordelijk voor de beveiliging van de pc, smartphone of elk ander systeem waarmee op de Diensten wordt aangemeld.

In geval van verlies, diefstal of misbruik van de toegangsgegevens brengt de Gebruiker Buy Way Personal Finance hiervan telefonisch op de hoogte op het nummer 02/209.81.00, en dit onmiddellijk nadat hij van de feiten heeft kennisgenomen (binnen de 24 uur na vaststelling door de politie).

Buy Way Personal Finance is enkel te bereiken van maandag t.e.m. vrijdag van 8.30 u tot 18.30 u (openingsuren: zie www.buyway.be/nl/ ). Indien de Gebruiker Buy Way Personal Finance niet kan bereiken, neemt hij onmiddelijk contact via het contactformulier naar https://www.buyway.be/nl/contact.php.

De gegevens die via de Diensten van Buy Way afgeleverd worden zijn louter informatief. Ze vervangen geenszins het persoonlijke oordeel van de Klant. Op geen enkel tijdstip en in geen enkel geval mogen deze gegevens beschouwd worden als juridische, fiscale, bancaire noch financiële raadgevingen.


Artikel 4: Bewijs van de gegeven opdrachten en verrichtingen


Alle transacties worden weergegeven op het maandelijkse overzicht, onder voorbehoud van de nog te boeken verrichtingen op de dag van de raadpleging. Indien de klant niet akkoord gaat met een bepaalde boeking dan moet hij dit per aangetekende zending melden aan Buy Way binnen de drie maanden na uitgifte van het overzicht dat hij per post ontvangt. Na deze termijn worden alle boekingen beschouwd als aanvaard door de Klant, zoals voorzien in de kredietovereenkomst.


Artikel 5: Duur van het abonnement – Opschorting van de dienst – Opzegging


Het abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde duur, te beginnen op de aansluitingsdatum van de Klant. Het loopt wettelijk af op de dag van afsluiting van de hernieuwbare kredietlijn.

De Klant kan zijn aansluiting ook op elk moment opzeggen mits een gewone schriftelijke kennisgeving aan Buy Way en meer bepaald in geval van een wijziging in de toegangsvoorwaarden tot de Diensten (zie artikel 3).

Indien de klant enig misbruik van zijn toegangscode vermoedt, kan hij eveneens telefonisch of via het online contactformulier, verzoeken deze te blokkeren. Hij dient deze aanvraag wel schriftelijk te bevestigen. Van zodra Buy Way Personal Finance deze aanvraag heeft ontvangen, wordt de toegang opgeschort. Op verzoek van de klant zal Buy Way Personal Finance hem een nieuwe toegangscode meedelen (per post of e-mail). Het blokkeren van de toegang tot Homebanking leidt automatisch tot de blokkering van de toegang tot Buy Way App en vice versa.

Zonder ingebrekestelling per aangetekend schrijven kan Buy Way de aansluiting opzeggen in alle gevallen van opheffing en invorderbaarheid, zoals voorzien in de algemene voorwaarden van overeenkomst bij de opening van een hernieuwbare kredietlijn.

Buy Way behoudt zich het recht voor de toegang tot de Diensten op te schorten bij vaststelling van feiten die wijzen op misbruik van de service. Buy Way zal de klant hierover inlichten en hem de nieuwe toegangsgegevens meedelen.


Artikel 6: Wijziging van de toegangsvoorwaarden tot de Diensten "Online Dossierbeheer" en "Buy Way App"


Elke wijziging in de toegangsvoorwaarden tot de Diensten, zoals onder andere de tariefvoorwaarden (zie artikel 2) zal 15 dagen voor de inwerkingtreding aan de Gebruiker worden bekendgemaakt hetzij via een specifiek bericht op de site https://www.buyway.be/nl/index.php , hetzij via een e-mail. Indien de klant zijn abonnement niet binnen de 15 dagen opzegt bij Buy Way, hetzij online op buyway.be/contact.php of per post, krijgt hij niet langer toegang tot de Diensten.

Deze geldende overeenkomst en het aansluitingsformulier kunnen geraadpleegd worden op de site https://www.buyway.be/nl/index.php onder de rubriek "Overeenkomst inzake de toegang tot de Dienst online Dossierbeheer en Buy Way App".


Artikel 7: Cookies


Bij het raadplegen van de site van Buy Way, kan Buy Way "cookies" naar uw pc doorsturen. Deze "cookies" zijn bestandjes die op de harde schijf van uw pc worden opgeslagen en dienen om het gebruik van de Buy Way site vlotter te laten verlopen. U kunt uw browser echter zo configureren dat deze cookies niet op de harde schijf van uw pc kunnen worden opgeslagen. In dit geval kan de correcte werking van de sites die door Buy Way worden bestuurd, niet gegarandeerd worden. Na elke aanmelding op de website van Buy Way kunt u de cookies van uw harde schijf wissen/verwijderen. Buy Way behandelt de opgeslagen gegevens op strikt vertrouwelijke wijze met inachtneming van de beste praktijken op dit gebied en de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Artikel 8: Persoonsgegevens


De persoonlijke gegevens ingevoerd bij de toegang tot de Diensten "Online Dossierbeheer" en "Buy Way App" worden enkel gebruikt voor het noodzakelijke beheer en zijn bestemd voor het gebruik door Buy Way. In overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, heeft de Gebruiker het recht van toegang,verbetering en overdraagbaarheid van deze gegevens bij Buy Way.

De Gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel.

Bijkomende informatie hieromtrent is terug te vinden via onze website: https://www.buyway.be/nl/wettelijke-informatie-persoonlijke-levenssfeer.php.


Artikel 9: Toepasselijk recht & bevoegd rechtscollege


§1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

§2. In het geval van enig conflict met betrekking tot deze overeenkomst zullen de rechtscolleges van Brussel exclusief bevoegd zijn.

(*) Gebruikers die hun identificatienummer niet op hun maandelijkse overzicht terugvinden, kunnen dit op de site aanvragen mits vermelding van hun dossiernummer.