Let op, geld lenen kost ook geld.

Wettelijke informatie

Persoonlijke levenssfeer

Handvest voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Het doel van dit handvest is om u te informeren over uw rechten inzake de verwerking van persoonlijke gegevens die u eigen zijn en die wij verwerken om u onze diensten te kunnen verlenen. Het aanbieden en het beveiligen van de diensten die via de website worden voorgesteld vereisen de verwerking van persoonlijke gegevens van het individu, die door deze laatste accepteerd zijn.

BUY WAY PERSONAL FINANCE is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens, het onderwerp van huidig handvest.

BUY WAY PERSONAL FINANCE is een naamloze vennootschap opgericht naar Belgisch recht bij het rechtspersonenregister van Brussel onder het KBO-nummer BE 0400.282.277, met als maatschappelijke zetel Boudewijnlaan 29 bus 2, 1000 Brussel:

Hierna genoemd "Buy Way".

Buy Way respecteert de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, aangepast door latere wetgeving, net zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG / GDPR).

Deze wetteksten zijn online te raadplegen op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Door zich toegang te verschaffen tot één van de websites van Buy Way, verklaart de internetgebruiker onderstaande informatie te hebben gelezen en machtigt Buy Way om, in overeenstemming met de bepalingen van dit handvest, de persoonlijke gegevens te verwerken die hij via de website en/of ter gelegenheid van de op de website aangeboden diensten communiceert.

De huidige versie van het handvest dateert van 12 january 2023.

1. Welke gegevens verzamelen wij ?

U kunt welbepaalde informatie raadplegen op deze website zonder uw persoonlijke gegevens te communiceren.

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, worden persoonlijke gegevens verzameld op de website en / of die deel uitmaken van de diensten die worden aangeboden op de website.

Door een overeenkomst af te sluiten met Buy Way, stemt u ermee in dat Buy Way de volgende persoonlijke gegevens, verzamelt en verwerkt volgens de hieronder beschreven modaliteiten en principes:

Deze gegevens zijn noodzakelijk teneinde aan uw behoeftes te kunnen voldoen.

Zonder deze gegevens kunnen we u onze diensten niet aanbieden of zijn ze mogelijks niet aangepast aan uw situatie.

Indien nodig, neemt Buy Way een kopie van de identificatiedocumenten die door de betrokkene werden bezorgd.

2. Welke handelingen worden er op uw gegevens toegepast?

Wij voeren op uw persoonlijke gegevens, verzameld op de website en/of die deel uitmaken van de diensten die worden aangeboden op de website, de benodigde verwerkingen uit voor het beheer van contractuele en precontractuele relaties, de goede werking van de diensten en opties waarop u zich hebt ingeschreven, evenals de verwerkingen die wettelijk verplicht zijn.

We verwerken uw persoonlijke gegevens voor onderstaande doeleinden:

We verwerken uw persoonsgegevens ook voor bijkomende doeleinden die zijn vastgelegd in het contract met betrekking tot elke dienst die aangeboden wordt door Buy Way en/of waarvoor de betrokkene vooraf zijn specifieke toestemming moet geven (opt-in).

Deze specifieke toestemming, eenmaal gegeven, kan ten alle tijde en zonder rechtvaardiging door u worden ingetrokken.

Als Indien u in de toekomst niet langer wenst gecontacteerd te worden voor ééeen of meerdere van deze doeleinden -, met uitzondering van de doeleinden die nodig noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van onze diensten en om aan de wet te voldoen , - neem dan contact met ons via ééeen van de hieronder genoemde onderstaande communicatiemiddelen.

We verwerken eveneens deze gegevens op basis van een legitiem belang om de continuïteit en de verbetering van onze activiteiten te waarborgen. In deze context kan Buy Way ertoe gebracht worden operaties uit te voeren, zoals een overdracht van schuldvorderingen en in deze context de gegevens te verwerken met het oog op een correcte verwezenlijking van deze overeenkomsten. Buy Way implementeert de vereiste maatregelen zoals minimaliserings- en veiligheidsmaatregelen om de overdracht en verwerking van deze gegevens te beperken tot wat strikt noodzakelijk is voor de correcte realisatie van deze operaties.

3. Wie heeft toegang tot uw gegevens ?

Om u in de beste omstandigheden van onze diensten te voorzien, zullen wij, binnen de wettelijke en reglementaire grenzen, de gegevens doorsturen aan onze dienstverleners en technische partners in België of in de Europese Unie.

Om de veiligheid van uw gegevens te garanderen kunnen sommige gegevens worden doorgegeven aan onze dienstverleners en technische partners buiten de Europese Unie. In dit geval zorgt Buy Way voor de implementatie van adequate technische en organisatorische beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld de implementatie van de door de Europese Unie aanbevolen Standaard Beveiligingsclausules.

Uw gegevens kunnen doorgestuurd worden aan het verkooppunt of de winkelketen waar u een krediet van Buy Way ondertekend heeft zodat zij u kunnen laten genieten van voordelen verbonden aan het ondertekenen of het gebruik van dit krediet.

Buy Way kan er ook toe gebracht worden om persoonsgegevens door te geven aan financiële partners in het kader van een overdracht van schuldvordering of zoals bijvoorbeeld securitisatie- of mobilisatievehikels, alsook aan andere overnemers van de schuldvordering of tussenpersonen, zoals gegevensbeschermingsagenten (data protection agents) en veiligheidsagenten (security agents).

Uw gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden voor direct marketingdoeleinden of commerciële prospectie zoals beschreven in dit charter, zonder uw voorafgaande toestemming.

Buy Way eist van zijn partners dat zij alle nodige maatregelen nemen om deze gegevens op te slaan en te verwerken onder maximale veiligheids- en geheimhoudingsvoorwaarden zodat deze gegevens niet aan derden worden meegedeeld.

Buy Way behoudt zich het recht voor om persoonlijke informatie te verstrekken op verzoek van de Belgische of buitenlandse autoriteiten en internationale instellingen in uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting, in uitvoering van een rechterlijke beslissing of als zij te goeder trouw van mening is dat deze bekendmaking/mededeling vereist is:

4. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Er kunnen verschillende bewaartermijnen worden toegepast op de gegevens, afhankelijk van de doeleinden en wettelijke of reglementaire vereisten. Buy Way verbindt zich ertoe deze te respecteren.

In de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, zijn wij verplicht om uw identificatiegegevens en een kopie van de gerelateerde documenten minstens tien jaar na het einde van het contract te bewaren in overeenstemming met Artikel 60 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

5. Beroepsgeheim van instellingen in de financiële sector

Buy Way, als financiële instelling, kredietgever en verzekeringsbemiddelaar, verbindt zich ertoe de discretieplicht zoals gedefinieerd en geïmplementeerd door de Belgische rechtbanken te respecteren.

6. Formulieren

Wanneer u onze online modules gebruikt, zal u gevraagd worden een formulier in te vullen met bepaalde velden gevolgd door een asterisk (*). Deze informatie/gegevens zijn essentieel om de gevraagde dienst te kunnen aanbieden, de andere velden zijn optioneel.

De optionele velden zijn bedoeld om, indien dit nodig, ons toe te laten snel met u contact op te nemen of om uw behoeften te identificeren en u de bijbehorende informatie toe te sturen.

7. Veiligheid

Buy Way spant zich tot het uiterste in om de nodige organisatorische, technische en andere maatregelen te nemen om uw gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, verslechtering, openbaarmaking, toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van de persoonsgegevens.

8. Uw recht op toegang, verbetering en verwijdering van de gegevens

U hebt op elk moment het recht om:

Wij informeren u dat, bij uitzondering op deze rechten, elke persoon die zijn identiteit bewijst, het recht heeft om kosteloos zijn verzoek tot inzage, rectificatie en annulering bij de gegevensbeschermingsautoriteit in te dienen door de wet van 18 september 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de beperking van het gebruik van contanten. De Autoriteit stelt op haar website een standaardbrief ter beschikking van het publiek: "Verzoek om onrechtstreekse toegang met betrekking tot bepaalde verwerking van mijn persoonsgegevens".

Als u van mening bent dat een van onze websites niet voldoet aan de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op via een van de voorgestelde middelen onder de rubriek Contactgegevens hieronder.

9. Communicatie per post, elektronisch of telefonisch

Om de kwaliteit van onze diensten te garanderen en om u te informeren, kunt u via post, elektronische post of telefonisch gecontacteerd worden op basis van de gegevens die tijdens het contactmoment werden opgegeven.

Als u dergelijke brieven of oproepen niet wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op via onderstaand adres.

10. Contactgegevens

Voor elke vraag, klacht, aanvraag of in het geval dit handvest u niet duidelijk en toegankelijk lijkt, kunt u met ons contact opnemen via:

BUY WAY :
Postadres: BUY WAY PERSONAL FINANCE - DPO, Boudewijnlaan 29 bus 2, 1000 Brussel
Elektronische post : privacy@buyway.be

11. Toepassend recht en bevoegde rechtbank

De toegang tot deze website, net zoals het bezoek of het gebruik ervan zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze website valt onder de jurisdictie van de rechtbanken van Brussel.