Let op, geld lenen kost ook geld.

Verzekeringen

Buy Way biedt u de mogelijkheid om uw Mastercard te beschermen dankzij de Full Cover-verzekering. De waarborgen die u worden aangeboden kunnen u helpen om u te beschermen tegen eventuele ongemakken :Waarborg
Overlijden
Dekt het openstaand saldo van de kaart in geval van overlijden van de verzekerde.

(2) Uitsluiting: zelfmoord in de loop van het jaar volgend op de aanvangsdatum.
Waarborg
Uitvaart
In geval van overlijden van de verzekerde door ziekte of ongeval, betaalt de verzekeraar aan de begunstigde een bedrag van €2.000. Het uitbetaalde bedrag wordt verhoogd tot €2.650 in de volgende gevallen:
i. de verzekerde, op het moment van overlijden, voldeed niet aan de criteria om te genieten van de waarborg "Totale en Volledige arbeidsongeschiktheid";
ii. de verzekerde is, voor de aansluiting aan de verzekering getroffen door een "Definitieve volledige invaliditeit";
iii. nadat de verzekerde invalide is geworden gedurende het contract.

(2) Uitsluiting: zelfmoord in de loop van het jaar volgend op de aanvangsdatum.
Waarborg
Definitieve volledige invaliditeit
In geval van definitieve volledige invaliditeit betaalt de verzekeraar het openstaand saldo (verminderd met de eventuele vergoedingen die in het kader van de tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid werden betaald).

(2) Uitsluiting: opzettelijke feiten van de verzekerde.
Waarborg
Totale en volledige arbeidsongeschiktheid
In geval van totale en volledige arbeidsongeschiktheid neemt de verzekeraar na 60 dagen, de minimale maandelijkse terugbetalingen ten laste, die vervallen tussen deze volledige arbeidsongeschiktheid en de einddatum van de arbeidsongeschiktheid.

(2) Uitsluiting: gebruik van verdovende middelen of dronkenschap.
Waarborg
Onvrijwillige werkloosheid
In geval van onvrijwillige werkloosheid van de verzekerde om redenen buiten zijn wil om, neemt de verzekeraar de terugbetalingen van de maandelijkse aflossingen, in voege op de vooravond van het schadegeval, ten laste, tijdens de periode van de inactiviteit (maximum 18 aflossingen).

(2) Uitsluiting: het ontslag nemen of ontslag voor dringende reden.
Waarborg
Verlies of diefstal van de kaart
In geval van verlies of diefstal van de kaart, dekt de verzekering het openstaand saldo ten laste van de verzekerde.

(2) Uitsluiting: verlies of diefstal van de kaart onbewaakt achtergelaten in een publieke plaats of een voertuig.
Waarborg
Aankoop
De verzekering dekt de aankoop gedurende 90 dagen in geval van diefstal of schade van een product dat met uw kaart werd betaald (uitgezonderd Buy Way Facility).

(2) Uitsluiting: diefstal van de aankopen zichtbaar achtergelaten in een voertuig.
Voor de Buy Way Line kredietlijn, de verkoop op afbetaling en de lening op afbetaling worden 2 verzekeringstypes aangeboden: Standard en Premium(3).

  Pack
Standard
Pack
Premium
Garantie
Werkonbekwaamheid & invaliditeit
Indien u langer dan 2 maanden volledig werkonbekwaam bent als gevolg van een ziekte of een ongeval, dan neemt de verzekering, gedurende de duur van de werkonbekwaamheid, uw maandelijkse terugbetaling op zich.

(2) Uitsluiting werkonbekwaamheid: gebruik van verdovende middelen of dronkenschap.
(2) Uitsluiting invaliditeit: opzettelijke feiten van de verzekerde.
Garantie
Overlijden
Bij overlijden van de verzekerde rekeninghouder dekt de verzekering het openstaand saldo.

(2) Uitsluiting: Zelfmoord in de loop van het jaar volgend op de aanvangsdatum.
Garantie
Werkverlies
In geval van verlies van werk neemt de verzekering de maandelijkse aflossingen op zich tijdens de periode van inactiviteit (maximum 12 maandelijkse aflossingen).

(2)Uitsluiting: het ontslag nemen of ontslag voor dringende reden.
 

De maandelijkse verzekeringspremie is een percentage van het nog verschuldigde kredietbedrag. U betaalt deze premie iedere maand samen met de maandelijkse aflossing van uw krediet.

Indien u houder bent van een verzekering en u verliest bijvoorbeeld uw portefeuille met uw kaart, of ze worden gestolen of u verliest uw werk. Dan volstaat het dat u het schadeaangifteformulier invult, dit document opstuurt en alle schade zal u terugbetaald worden(4).

Bent u nog niet verzekerd?

Onze Buy Way-medewerkers staan te uwer beschikking
van maandag t.e.m. vrijdag
van 8.30u tot 18.30u
Bel ons op
02 250 17 37
of meld u aan op uw Homebanking.

Wenst u een schadegeval te melden?

(1) De verzekering "Full Cover" is een collectieve verzekeringsovereenkomst die voor u werd afgesloten bij de Onderneming CARDIF Assurance Vie nv. Vennootschap naar Frans recht – Maatschappelijke zetel: 1, Bd Haussmann te F-75009 PARIJS - erkend in België via zijn bijkantoor: 1424, Bergensesteenweg te B-1070 BRUSSEL - KBO 0435 018 274 - RPR Brussel - verzekeringsmaatschappij erkend in België door de Nationale Bank van België onder het codenummer 979, voor de waarborgen arbeidsongeschiktheid en definitieve invaliditeit en CARDIF Assurances Risques Divers nv - Maatschappij naar Frans recht - Maatschappelijke zetel: 1, Bd Haussmann te F-75009 PARIJS - erkend in België via zijn bijkantoor: 1424, Bergensesteenweg te B-1070 BRUSSEL - KBO 0435 025 994 - RPR Brussel - verzekeringsmaatschappij erkend in België door de Nationale Bank van België onder het codenummer 978 (K.B. 06/02/1989 – B.S. 18/02/1989) voor de waarborgen verlies of diefstal van de kaart, aankoop en onvrijwillige werkloosheid. Dit document is een reclame en vormt geen contractuele verbintenis. Het Belgisch recht is van toepassing. Het contract heeft een looptijd van één jaar. Klachtenbeheer, 1424, Bergensesteenweg te B-1070 BRUSSEL, klachtenbeheer@cardif.be, 02 528 00 03. De Ombudsman verzekeringen, 35, Meeussquare te B-1000 Brussel, info@ombudsman.as, 02 547 58 71. Buy Way is de commerciële benaming van Buy Way Personal Finance nv, naamloze vennootschap met zetel gevestigd te B-1000 Brussel, Bisschopsstraat 26, KBO 0400 282 277 - RPR Brussel en door FSMA toegelaten onder codenr FSMA 019542A, optredend in hoedanigheid van verbonden verzekeringsagent voor de verzekeraars CARDIF Assurance Vie nv en CARDIF Assurances Risques Divers nv. Klachtenbeheer, Bisschopsstraat 26 te B-1000 Brussel, claims@buyway.be, fax: 02 250 20 69.

(2) Niet-exhaustieve en voorbeeldlijst. Voor meer informatie nodigen wij u uit om de algemene voorwaarden te raadplegen op www.buyway.be. In geen geval vervangt deze informatiefiche de algemene voorwaarden.

(3) "Standard" en "Premium" zijn collectieve verzekeringsovereenkomsten die voor u werden afgesloten bij de Onderneming Cardif Assurance Vie nv (vennootschap naar Frans recht - Maatschappelijke zetel: 1, Bd Haussmann te F-75009 PARIJS - erkend in België via zijn bijkantoor: 1424, Bergensesteenweg te B-1070 BRUSSEL - KBO 0435 018 274 - RPR Brussel - verzekeringsmaatschappij erkend in België door de Nationale Bank van België onder het codenummer 979) en Cardif Assurances Risques Divers nv (vennootschap naar Frans recht - Maatschappelijke zetel: 1, Bd Haussmann te F-75009 PARIJS - erkend in België via zijn bijkantoor: 1424, Bergensesteenweg te B-1070 BRUSSEL - KBO 0435 025 994 - RPR Brussel - verzekeringsmaatschappij erkend in België door de Nationale Bank van België onder het codenummer 978)Dit document is een reclame en vormt geen contractuele verbintenis. Het Belgisch recht is van toepassing. Het contract heeft een looptijd van één jaar. Klachtenbeheren, 1424, Bergensesteenweg te B-1070 BRUSSEL, klachtenbeheren@cardif.be, 02 528 00 03. De Ombudsman verzekeringen, 25, Meeussquare te B - 1000 Brussel, info@ombudsman.as, 02/547 58 71. Buy Way is de commerciële benaming van Buy Way Personal Finance nv, naamloze vennootschap met zetel gevestigd te B-1000 Brussel, Bisschopsstraat 26, KBO 0400 282 277- RPR Brussel en door FSMA toegelaten onder codenr FSMA 019542A, optredend in hoedanigheid van verbonden verzekeringsagent voor de verzekeraars Cardif Assurance Vie N.V. en CARDIF Assurances Risques Divers nv. Klachtenbeheren, Bisschopsstraat 26 te B-1000 Brussel, claims@buyway.be, fax : 02/250.20.69.

(4) Onder voorbehoud van aanvaarding van uw verklaring door Cardif.

Kaatverzekering Full Cover