Let op, geld lenen kost ook geld.
IN ALLE VEILIGHEID
TEGEN DE ONVOORZIENE GEBEURTENISSEN VAN HET DAGELIJKSE LEVEN

UW VERZEKERING IN ALLE TRANSPARANTIE

MASTERCARD(1)Overlijden

Dekt het openstaand saldo van de kaart in geval van overlijden van de verzekerde.

(2) Uitsluiting: zelfmoord in de loop van het jaar volgend op de aanvangsdatum.

Uitvaart

In geval van overlijden van de verzekerde door ziekte of ongeval, betaalt de verzekeraar aan de begunstigde een bedrag van €2.000. Het uitbetaalde bedrag wordt verhoogd tot €2.650 in de volgende gevallen:
i. de verzekerde, op het moment van overlijden, voldeed niet aan de criteria om te genieten van de waarborg "Totale en Volledige arbeidsongeschiktheid";
ii. de verzekerde is, voor de aansluiting aan de verzekering getroffen door een "Definitieve volledige invaliditeit";
iii. nadat de verzekerde invalide is geworden gedurende het contract.

(2) Uitsluiting: zelfmoord in de loop van het jaar volgend op de aanvangsdatum.

Definitieve volledige invaliditeit

In geval van definitieve volledige invaliditeit betaalt de verzekeraar het openstaand saldo (verminderd met de eventuele vergoedingen die in het kader van de tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid werden betaald).

(2) Uitsluiting: opzettelijke feiten van de verzekerde.

Totale en volledige arbeidsongeschiktheid

In geval van totale en volledige arbeidsongeschiktheid neemt de verzekeraar na 60 dagen, de minimale maandelijkse terugbetalingen ten laste, die vervallen tussen deze volledige arbeidsongeschiktheid en de einddatum van de arbeidsongeschiktheid.

(2) Uitsluiting: gebruik van verdovende middelen of dronkenschap.

Onvrijwillige werkloosheid

In geval van onvrijwillige werkloosheid van de verzekerde om redenen buiten zijn wil om, neemt de verzekeraar de terugbetalingen van de maandelijkse aflossingen, in voege op de vooravond van het schadegeval, ten laste, tijdens de periode van de inactiviteit (maximum 18 aflossingen).

(2) Uitsluiting: het ontslag nemen of ontslag voor dringende reden.

Verlies of diefstal van de kaart

In geval van verlies of diefstal van de kaart, dekt de verzekering het openstaand saldo ten laste van de verzekerde.

(2) Uitsluiting: verlies of diefstal van de kaart onbewaakt achtergelaten in een publieke plaats of een voertuig.

Aankoop

De verzekering dekt de aankoop gedurende 90 dagen in geval van diefstal of schade van een product dat met uw kaart werd betaald (uitgezonderd Buy Way Facility).

(2) Uitsluiting: diefstal van de aankopen zichtbaar achtergelaten in een voertuig.

BUY WAY LINE(3)Overlijden

Dekt het openstaand saldo van de kaart in geval van overlijden van de verzekerde.

(2) Uitsluiting: zelfmoord in de loop van het jaar volgend op de aanvangsdatum.

Uitvaart

In geval van overlijden van de verzekerde door ziekte of ongeval, betaalt de verzekeraar aan de begunstigde een bedrag van €2.000. Het uitbetaalde bedrag wordt verhoogd tot €2.650 in de volgende gevallen:
i. de verzekerde, op het moment van overlijden, voldeed niet aan de criteria om te genieten van de waarborg "Totale en Volledige arbeidsongeschiktheid";
ii. de verzekerde is, voor de aansluiting aan de verzekering getroffen door een "Definitieve volledige invaliditeit";
iii. nadat de verzekerde invalide is geworden gedurende het contract.

(2) Uitsluiting: zelfmoord in de loop van het jaar volgend op de aanvangsdatum.

Definitieve volledige invaliditeit

In geval van definitieve volledige invaliditeit betaalt de verzekeraar het openstaand saldo (verminderd met de eventuele vergoedingen die in het kader van de tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid werden betaald).

(2) Uitsluiting: opzettelijke feiten van de verzekerde.

Totale en volledige arbeidsongeschiktheid

In geval van totale en volledige arbeidsongeschiktheid neemt de verzekeraar na 60 dagen, de minimale maandelijkse terugbetalingen ten laste, die vervallen tussen deze volledige arbeidsongeschiktheid en de einddatum van de arbeidsongeschiktheid.

(2) Uitsluiting: gebruik van verdovende middelen of dronkenschap.

Onvrijwillige werkloosheid

In geval van onvrijwillige werkloosheid van de verzekerde om redenen buiten zijn wil om, neemt de verzekeraar de terugbetalingen van de maandelijkse aflossingen, in voege op de vooravond van het schadegeval, ten laste, tijdens de periode van de inactiviteit (maximum 18 aflossingen).

(2) Uitsluiting: het ontslag nemen of ontslag voor dringende reden.

Lening op afbetaling(4)Pack
Standard
Pack
Premium

Werkonbekwaamheid & invaliditeit

Indien u langer dan 2 maanden volledig werkonbekwaam bent als gevolg van een ziekte of een ongeval, dan neemt de verzekering, gedurende de duur van de werkonbekwaamheid, uw maandelijkse terugbetaling op zich.

(2) Uitsluiting werkonbekwaamheid: gebruik van verdovende middelen of dronkenschap.
(2) Uitsluiting invaliditeit: opzettelijke feiten van de verzekerde.

Overlijden

Bij overlijden van de verzekerde rekeninghouder dekt de verzekering het openstaand saldo.

(2) Uitsluiting: Zelfmoord in de loop van het jaar volgend op de aanvangsdatum.

Werkverlies
 

In geval van verlies van werk neemt de verzekering de maandelijkse aflossingen op zich tijdens de periode van inactiviteit (maximum 12 maandelijkse aflossingen).

(2)Uitsluiting: het ontslag nemen of ontslag voor dringende reden.
De maandelijkse verzekeringspremie is een percentage van het nog verschuldigde kredietbedrag. U betaalt deze premie iedere maand samen met de maandelijkse aflossing van uw krediet.

Indien u houder bent van een verzekering en u verliest bijvoorbeeld uw portefeuille met uw kaart, of ze worden gestolen of u verliest uw werk. Dan volstaat het dat u het schadeaangifteformulier invult, dit document opstuurt en alle schade zal u terugbetaald worden(5).
Om een schade aan te geven, klik hier.